Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów i Usługobiorców korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym e-antysmogowe.pl.
 2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności zastosowanie znajdują definicje zawarte w Regulaminie.
 3. Korzystanie ze Sklepu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, którego integralną częścią jest niniejsza Polityka Prywatności.
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Małgorzata Curyło, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAŁGORZATA CURYŁO SIMPLY ME, adres do doręczeń, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków, adres poczty elektronicznej: kontakt@e-antysmogowe.pl, nr telefonu (kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-20:00): 736656875, NIP: 6371623537, REGON: 122404964, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będąca jednocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą.
 5. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów oraz Usługobiorców.

 

 

Zakres i cel zbierania danych osobowych.

 

 1. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów i Usługobiorców: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres dostawy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, zaś w przypadku Klientów niebędących Konsumentami również nazwę firmy oraz numer NIP.
 2. Klienci i Usługobiorcy udostępniają Administratorowi poniżej wymienione dane podczas dokonywania poniższych czynności na Stronie Sklepu:

a)   podczas Rejestracji: adres e-mail,

b)   podczas zapisu na Newsletter: adres e-mail,

c)   podczas korzystania z Formularza Zamówienia: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, adres dostawy: ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, w przypadku Klientów niebędących Konsumentami także nazwa firmy oraz numer NIP,

d)   podczas zapytania o Produkt: imię oraz adres e-mail,

e)   podczas polecania Produktu znajomemu: adres e-mail Klienta i adres e-mail osoby wskazanej przez Klienta jako jego przyjaciel,

f)    podczas dodawania opinii o Produkcie: imię i nazwisko.

 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w ustępie powyżej jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, świadczenia Usług Elektronicznych, czy też dokonania przez Klienta czynności takich jak: zapytanie o Produkt,  polecenie Produktu znajomemu, dodanie opinii o Produkcie.
 2. Każdorazowo zakres wymaganych danych osobowych wskazany jest uprzednio na Stronie Sklepu.
 3. Administrator  przetwarza dane osobowe Klienta jedynie w celach, dla realizacji których dane te zostały pobrane.
 4. Administrator przetwarza przekazane dane osobowe wyłącznie w celu niezbędnym do nawiązania stosunku prawnego z Klientami i Usługobiorcami zgodnie z postanowieniami Regulaminu, tj. zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, jak również w celu realizacji Usług Elektronicznych, procedury reklamacyjnej Produktów.
 5. Za odrębną, wyraźną zgodą Usługobiorcy Administrator może przetwarzać dane osobowe Usługobiorcy w celach marketingowych, tj. do przesyłania Usługobiorcy Newsletterów.
 6. Usługobiorca  ma prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w ustępie powyżej, w dowolnym momencie poprzez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub z poziomu Konta Usługobiorcy, jak również poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@e-antysmogowe.pl, lub też pisemnie na adres: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków.
 7. Dane osobowe Klienta i Usługobiorcy będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. W przypadku (i) danych do Konta, pozyskiwanych podczas Rejestracji będzie to okres do momentu, kiedy Usługobiorca usunie Konto z systemu, (ii) danych do Newslettera będzie to okres, w którym Usługobiorca pozostaje abonentem Newslettera, (iii) danych do Umów Sprzedaży pozyskiwanych podczas korzystania z Formularza Zamówienia – przez okres obejmujący 2 lata od zawarcia Umowy Sprzedaży (rękojmia), (iv) w pozostałych przypadkach pozostających w związku z Umową Sprzedaży tj. danych pozyskiwanych podczas zapytania o Produkt, podczas polecania Produktu znajomemu, podczas dodawania opinii o Produkcie – przez okres obejmujący rok od dokonania tych ww. czynności.

 

Prawo dostępu

 

 1. Klientowi i Usługobiorcy przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Klient i Usługobiorca może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta i Usługobiorcy, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Cookies

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies.
 2. Odwiedzający Stronę Sklepu informowany jest o wykorzystywaniu w Sklepie cookies poprzez wyświetlenie odpowiedniego okna dialogowego na Stronie Sklepu. Jednocześnie Administrator informuje odwiedzającego Stronę Sklepu, że dalsze korzystanie ze Sklepu jest jednoznaczne z akceptacją wykorzystywania cookies, chyba, że obsługa cookies została przez odwiedzającego Stronę Sklepu wyłączona w ustawieniach przeglądarki.
 3. Pliki cookies zapisywane są przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Stronę Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 4. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów i Usługobiorców. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Strony Sklepu.
 5. Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy.
 6. Niemniej jednak, Klient lub Usługobiorca może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Stronie Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

 

Adres IP

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających Stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.
 2. Adresy IP gromadzone są w sposób anonimowy, co oznacza, że nie są kojarzone z jakimikolwiek danymi osób korzystających ze Strony Sklepu.

 

 

Dostęp do danych osób trzecich 

 1. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Strony Sklepu.
 2. Administrator udostępnia dane osobowe Klientów przewoźnikom, których zadaniem jest dostarczanie Produktów Klientom, jak również podmiotom obsługującym płatności w Sklepie, jeżeli Klient korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą. Dane osobowe przekazywane są w oparciu o zawarte przez Administratora umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klientów i Usługobiorców mogą być ponadto udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

 

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów i Usługobiorców zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów i Usługobiorców przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

 

 

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować do Administratora, w formie pisemnej, na adres Administratora: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków, lub drogą wiadomości e-mail, na adres:kontakt@e-antysmogowe.pl.

 

 

Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
 2. O zmianach w Polityce Prywatności odwiedzający Stronę Sklepu zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony na Stronie Sklepu oraz przez przesłanie Klientom posiadającym Konto, informacji na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany.
 3. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 06.11.2017 r.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl