Regulamin

 Regulamin serwisu e-antysmogowe.pl

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego, znajdującego się pod adresem www.e-antysmogowe.pl, który prowadzony jest przez Małgorzatę Curyło, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MAŁGORZATA CURYŁO SIMPLY ME (adres do doręczeń oraz adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej:ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków), adres poczty elektronicznej: kontakt@e-antysmogowe.pl, NIP: 6371623537, REGON: 122404964, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

 

§ 1 Definicje.

 

 • Formularz Rejestracji – formularz znajdujący się na Stronie Sklepu, za pośrednictwem którego Klient podaje swoje dane w celu utworzenia Konta na Stronie Sklepu.
 • Formularz Zamówienia – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, interaktywny formularz dostępny w Sklepie, który umożliwia Klientom złożenie Zamówienia, poprzez dodanie przez Klienta Produktów do elektronicznego koszyka, a także określenie warunków Umowy Sprzedaży takich jak sposób dostawy, czy płatność.
 • Klient, Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, bądź korzysta lub zamierza korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę.
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (rozumiany jako nieubezwłasnowolniona osoba pełnoletnia, która może we własnym imieniu dokonywać czynności prawnych).
 • Konto – indywidualny profil Klienta, zakładany w Sklepie drogą Rejestracji z podaniem adresu e-mail oraz hasła Klienta.
 • Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, polegająca na automatycznym przesyłaniu przez Usługodawcę Usługobiorcy informacji handlowych o Produktach, nowościach, promocjach, ciekawostkach w Sklepie.
 • Produkty – rzeczy ruchome dostępne do nabycia w Sklepie, przedmiot Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 • Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza Rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na Stronie Sklepu.
 • Sklep –  sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę znajdujący się pod adresem www.e-antysmogowe.pl
 • Strona Sklepu – strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Sklep, działające w domenie e-antysmogowe.pl
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana, bądź mająca być zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu.
 • Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
 • Usługodawca, Sprzedawca, Administrator – Małgorzata Curyło, prowadząca działalność gospodarczą pod firmąMAŁGORZATA CURYŁO SIMPLY ME, adres do doręczeń, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, adres do składania reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków, adres poczty elektronicznej: kontakt@e-antysmogowe.pl, NIP: 6371623537, REGON: 122404964, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

 

 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu.

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania Strony Sklepu, w szczególności:

a)          dostarczania treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie Strony Sklepu lub systemów wykorzystywanych przez podmioty biorące bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b)          dostarczania treści mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich, prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, tajemnicę przedsiębiorcy lub mogących w jakikolwiek inny sposób naruszać obowiązujący porządek prawny lub dobre obyczaje;

c)          dostarczania treści zawierających wirusy komputerowe oraz inne niebezpieczne oprogramowanie typu „worms”, „trojan horses”, „keyloggers” lub inne;

d)          dostarczania treści powodujących rozsyłanie niezamówionych przez odbiorców informacji handlowych (SPAM) lub innych niedozwolonych przez prawo treści;

e)          dostarczania wszelkich innych treści o charakterze bezprawnym.

 1. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie przez Usługobiorcę cudzego adresu e-mailowego. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę przypuszczenia, iż użyto cudzego adresu e-mailowego do korzystania ze Sklepu, może on zostać zablokowany, po uprzednim powiadomieniu.

 1. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu było możliwe dla użytkowników sieci Internet z użyciem popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to:

a)          Komputer,  laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu. Wymagania sprzętowe: procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, min. 1BG pamięci RAM, karta wideo.

b)          Dostęp do poczty elektronicznej.

c)          Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze.

7. Usługodawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności Usługobiorcom zaleca się stosowanie programów antywirusowych i chroniących tożsamość korzystających z sieci Internet.

8. Usługodawca informuje, że w przypadku wystąpienia zdarzeń wynikających z aktualnej sytuacji politycznej lub zdarzeń mających charakter siły wyższej (trzęsienia ziemi, powodzie itd.) w danym państwie Produkt może nie zostać dostarczony zgodnie z warunkami i terminem określonymi w § 4i § 5 Regulaminu.

 

 3 Rejestracja Konta

 

 1. W celu uzyskania dostępu do Konta, Klient dopełnia procedury Rejestracji wykorzystując dostępny w Sklepie Formularz Rejestracji, podając w szczególności następujące dane:

a)          adres e-mail;

b)          hasło;

c)          powtórzenie hasła.

2. Przed wysłaniem Formularza Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz akceptuje ich treść.

3. Zakończenie Rejestracji Usługodawca potwierdza przesyłając odpowiednią wiadomość e-mail na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Rejestracji.

4. Pierwsze logowanie do Konta następuje w oparciu o adres e-mail i hasło podane przez Klienta w procesie Rejestracji.

 

 

§ 3 Usługi Elektroniczne świadczone w Sklepie.

 

 1. Usługodawca, za pośrednictwem Sklepu, świadczy następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia, Newsletter oraz Konto.

a)          Formularz Zamówienia.

Do rozpoczęcia korzystania z usługi Formularz Zamówienia dochodzi z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka dostępnego w Sklepie. Do złożenia Zamówienia dochodzi po wykonaniu przez Klienta dwóch czynności:

- Wypełnieniu Formularza Zamówienia.

W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta jego następujących danych: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej, danych adresowych, tj.  ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, a także w przypadku Klientów niebędących Konsumentami podanie nazwy firmy oraz numeru NIP, jak również wybranie przez Klienta sposobu dostawy i płatności Produktu.

- Kliknięciu „potwierdzam zakup” (do tego momentu Klient może modyfikować treść Zamówienia).

Złożenie Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia może nastąpić na dwa sposoby:

Złożenie Zamówienia bez Rejestracji.

Złożenie zamówienia po Rejestracji, tj. po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto.

b)       Newsletter.

Usługa Newslettera polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości e-mail zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Usługodawcy. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Usługobiorców, którzy dokonali subskrypcji poprzez podanie swojego adresu e-mail w odpowiednio w tym celu zaznaczonym polu.

Zapisanie się na Newsletter następuje po podaniu na Stronie Sklepu, poniżej słowa „Newsletter” adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane Newslettery i po kliknięciu pola graficznego przedstawiającego kopertę. Na Newsletter można się zapisać również poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia bez Rejestracji.

Założenie Konta oraz składanie Zamówienia nie są warunkami zapisania się na Newsletter.

Każdy Newsletter kierowany do Usługobiorców zawiera w szczególności: informację o nadawcy, treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newslettera.

Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub z poziomu Konta Usługobiorcy, jak również poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:kontakt@e-antysmogowe.pl, lub też pisemnie na adres: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków.

c)   Konto.

Prowadzenie Konta Klienta stanowi świadczenie Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę na rzecz Klienta. Rejestracja Konta została opisana w § 3 Regulaminu.Każdy Klient może mieć tylko jedno Konto. Konto nie powinno być udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim.

     Klient może w każdej chwili usunąć Konto wykorzystując w tym celu odpowiednią opcję dostępną w panelu ustawień Konta.

 1. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
 2. Usługi Elektroniczne w Sklepie świadczone są przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
 4. Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych przez Usługodawcę, a także pozostałe reklamacje (procedura reklamacji Produktu została opisana w § 6 Regulaminu) w formie pisemnej, na adres Usługodawcy: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków, lub drogą wiadomości e-mail, na adres:kontakt@e-antysmogowe.pl.
 5. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie przez Usługobiorcę swoich danych kontaktowych, przyczynę reklamacji – informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji oraz treść żądania.
 6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacji, lub też drogą przesyłki poleconej – w zależności od tego, jaką drogą reklamacja została wniesiona.

 

 

§ 4 Warunki zawierania Umowy Sprzedaży.

 

1. Wszystkie ceny Produktów widoczne na Stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, co pozostaje bez wpływu na zawarte z Klientem Umowy Sprzedaży. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany na Stronie Sklepu o cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (m.in. opłaty za dostarczenie, transport, usługi pocztowe). Do momentu zakończenia realizacji Zamówienia obowiązują ceny z dnia złożenia Zamówienia.

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia, z wykorzystaniem Formularza Zamówienia, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt) a Regulaminu, jeżeli Produkt jest dostępny w Sklepie.

3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „potwierdzam zakup” znajdujący się w Formularzu Zamówienia. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, który zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu i przyjęciu Zamówienia.

 

 

§ 5 Płatności i dostawa Produktów.

 

 1. Rachunek bankowy Sprzedawcy, na który należy dokonywać płatności za Produkty to:

Bank: mBank S.A.

Numer rachunku bankowego 95 1140 2004 0000 3802 0732 6837

SWIFT: PL95 1140 2004 0000 3802 0732 6837

 1. Regulamin przewiduje następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

a)          Płatność za pobraniem – Płatność gotówką kurierowi przy odbiorze Produktu.

b)          Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

c)          Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą obsługiwane przez Płatności Shoper. Usługa Płatności Shoper umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych za pomocą kart VISA oraz MasterCard. Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze Płatności Shoper: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

d)          MBank mRaty - Płatność ratalna mBank S.A.za pośrednictwem spółki m.Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025237, NIP: 5260215088, REGON: 00125452.

 1. W przypadku zamówienia przez Klientów niebędących Konsumentami, Produktów za łączna kwotę przekraczająca 1000 złotych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Płatności za Pobraniem jako akceptowalnego sposobu płatności z tytułu Umowy Sprzedaży i domagania się dokonania przedpłaty w całości albo części w sposób określony w § 5  ust. 2 pkt b) – d) Regulaminu i to niezależnie od wybranego przez Klienta niebędącego Konsumentem sposobu płatności.
 2. Na Stronie Sklepu w zakładce „Formy płatności” przedstawione zostały wszelkie aktualnie możliwe sposoby płatności.
 3. Rozliczenia płatności elektronicznych i kartami płatniczymi przeprowadzane są przez:

Płatności Shoper - Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie (bluemedia.pl). Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 2. Terminy płatności:

a)          W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy odbiorze przesyłki.

b)          W przypadku, gdy Klient wybierze płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, bądź płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem usługi płatności Shoper Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie do 3 dni liczonych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

c)          W przypadku wyboru przez Klienta płatności mBank mRaty, płatność dokonywana jest w oparciu o pożyczkę udzielaną przez mBank S.A. Szczegółowe informacje w tym warunki i opłaty związane z pożyczką mRaty są określone w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnej nahttp://www.mbank.pl/pobierz/oplaty/taryfa-osobyfiz.pdf Regulaminie udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym nahttp://www.mbank.pl/download/mkredyty/mkredyty/regulamin-mkredyt.pdf

 1. Szczegółowe informacje, w tym warunki i opłaty związane z pożyczką mRaty określone zostały w Taryfie prowizji i  opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. oraz Regulaminie udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnych na stronie internetowej mBanku S.A. (www.mbank.pl).Szczegółowe informacje w tym warunki i opłaty związane z pożyczką mRaty są określone w: Taryfie prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnej nahttp://www.mbank.pl/pobierz/oplaty/taryfa-osobyfiz.pdf Regulaminie udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym nahttp://www.mbank.pl/download/mkredyty/mkredyty/regulamin-mkredyt.pdf
 2. ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnej nahttp://www.mbank.pl/pobierz/oplaty/taryfa-osobyfiz.pdf Regulaminie udzielania mPożyczki dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A. dostępnym nahttp://www.mbank.pl/download/mkredyty/mkredyty/regulamin-mkredyt.pdf
 3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. W trakcie składania Zamówienia Klient jest informowany na Stronie Sklepu o kosztach dostawy (m.in. opłaty za dostarczenie, transport, usługi pocztowe). Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu Produktu (faktura VAT).
 4. W zakładce „Czas i koszty dostawy” na Stronie Sklepu znajdują się aktualne informacje dotyczące dostaw Produktów, tj. koszt, sposoby dostawy Produktów.
 5. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu:
  1. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności określonego w § 5  ust. 2 pkt a) Regulaminu, z zastrzeżeniem § 5  ust. 3 Regulaminu.
  2. w którym otrzymał zapłatę za zamówione Produkty, tj. od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - przy sposobach płatności wskazanych w § 5 ust. 2 pkt b), c) i d) Regulaminu.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 72 godziny, i od dnia przystąpienia do realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę określonego w ust. powyżej. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§ 6 Reklamacje i Rękojmia.

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z umową. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).
 3. Jeżeli Produkt sprzedany ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o:

a)          obniżeniu ceny, albo

b)          odstąpieniu od umowy,

chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

 1. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać:

a)          wymiany Produktu na wolny od wad,

b)          usunięcia wady (zamiast wymiany Produktu na wolny od wad),

chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 1. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

6.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.  Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna Produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi.

 1. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Produktu sprzedanego na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Konsumentów, nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest używany Produkt, w terminie roku od momentu wydania Produktu Konsumentowi.

9. W terminach określonych w § 6 ust. 7 Regulaminu, Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Konsument żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.

10. Klient niebędący Konsumentem nabywający Produkt ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, jednakże odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta niebędącego Konsumentem do żądania usunięcia wady. Sprzedawca wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedawca może także odstąpić od umowy zwracając Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za Produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.

11. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu (tj. powierzenie jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi mającemu dostarczyć Produkt), przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

 1. Klient może zgłosić Sprzedawcy wszelkie reklamacje dotyczące Produktów opisane w niniejszym paragrafie, pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków, lub drogą wiadomości e-mail, na adres: kontakt@e-antysmogowe.pl.

13. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie przez Klienta swoich danych kontaktowych, a także przyczynę reklamacji – informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji oraz treść żądania.

 1. Wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym, Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedającemu, na koszt Sprzedawcy, wadliwy Produkt na adres: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków. W przypadku Klienta niebędącego Konsumentem dostarczanie Produktu odbywa się na koszt Klienta niebędącego Konsumentem.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta podany w zgłoszeniu reklamacji, lub też drogą przesyłki poleconej, na adres wskazany przez Klienta – w zależności od tego, jaką drogą reklamacja została wniesiona.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ustępie powyżej, uważa się, że uznał reklamację, tj. uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

 

§ 7 Pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zakupów w Sklepie.

 

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: 

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. W przypadku zaistnienia sporu wynikłego pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w związku z dokonaniem zakupu Produktu w Sklepie, Konsument jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. poprzez złożenie skargi w wybranym języku urzędowym Unii Europejskiej, w tym również w języku polskim, za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy.

 

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów,  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2, art. 35 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Odstąpienie nastąpić może poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia w formie pisemnej według wzoru, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać wysłane:

a)          w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@e-antysmogowe.pl,

b)          pisemnie na adres Sprzedawcy: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, jest ona uważana za niezawartą.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a)          dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

- obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,

- polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktu;

b)          dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.  Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.  Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem terminu na adres Sprzedawcy, tj.: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków.

10.Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

12.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, tj. Produkty takie jak maski antysmogowe oraz filtry do masek dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b)          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c)          w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

 

§ 9 Przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych Klienta i Usługobiorcy jest Małgorzata Curyło, prowadząca działalność gospodarczą pod firmąMAŁGORZATA CURYŁO SIMPLY ME, adres do doręczeń, adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Władysława Żeleńskiego, nr 51d, lok. 8, 31-353 Kraków, adres poczty elektronicznej: kontakt@e-antysmogowe.pl, NIP: 6371623537, REGON: 122404964, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, będąca jednocześnie Sprzedawcą i Usługodawcą.
 2. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. a także Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 3. Dane osobowe Klienta i Usługobiorcy są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem na rzecz Usługobiorcy Usług Elektronicznych, w celu realizacji Umowy Sprzedaży, procedury reklamacyjnej Produktów, a także w celu bieżącego informowania Usługobiorcy o Produktach Sprzedawcy (Newsletter), jeśli Usługobiorca dokonał zapisu na Newsletter.
 4. Administrator chroni przekazane mu dane osobowe Klienta i Usługobiorcy oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 5. Wymagania informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta i Usługobiorcy zostały podane w Polityce Prywatności, dostępnej na Stronie Sklepu w zakładce Polityka Prywatności (pod adresem: https://e-antysmogowe.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11).
 6. Polityka Prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 10 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu.

 

 1. Usługodawca informuje, że:

a)          ma obowiązek dostarczyć Usługi Elektroniczne bez wad;

b)          nie istnieje limit minimalnego czasu trwania zobowiązań Usługobiorcy wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

c)          nie pobiera od Usługobiorcy kaucji ani nie żąda udzielenia innych gwarancji finansowych.

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu wywołane z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Usługobiorcę szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Sklepu. O zamiarze czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Sklepu Usługodawca poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem na Stronie Sklepu.
 4. Jeśli w Regulaminie nie wskazano inaczej, kontakt pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą i Klientem odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Usługobiorcy i Klienta za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ustawieniach Konta, a ze strony Usługodawcy za pośrednictwem adresu mailowego: kontakt@e-antysmogowe.pl
 5. W przypadku, gdyby jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazało się nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują ważność i skuteczność, a w miejsce wadliwych postanowień zastosowanie powinny znaleźć odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa.
 7. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 8. Aktualny Regulamin jest publikowany na Stronie Sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie Usługobiorcy, także na każde jego żądanie.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w następujących przypadkach:

a)          w razie zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;

b)          w razie wydania decyzji przez właściwe organy administracji lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;

c)          w razie potrzeby poprawienia obsługi Usługobiorców;

d)          w razie potrzeby wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych, dotyczących Regulaminu.

 1. O każdorazowej zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony na Stronie Sklepu oraz przez przesłanie informacji na adres e-mail wskazany w ustawieniach Konta, w terminie 14 dni przed dniem planowanego wejścia w życie tej zmiany. W przypadku jeśli Usługobiorca nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien w tym okresie poinformować o tym Usługodawcę. Brak zgody na nową treść Regulaminu poczytuje się jako wypowiedzenie umowy, o której mowa w art. 3841 Kodeksu cywilnego, skuteczne z dniem upływu terminu do wyrażenia braku sprzeciwu na zmiany w regulaminie. Do upływu tego okresu Usługobiorcę obowiązują postanowienia dotychczasowe.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.11. 2017 r.

 

 

 

Załącznik:

Wzór formularza odstąpienia od umowy (załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta)

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl